Statut KNK

Statut
Koła Naukowego Kognitywistów
Uniwersytetu w Białymstoku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Koło Naukowe Kognitywistów ( zwane dalej „KNK” lub „Kołem” ) jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą przy Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku.

§ 2

Koło działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UwB, oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Opiekun koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności koła.

§ 4

Koło może być członkiem stowarzyszeń naukowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 5

Koło jest organizacją niezależną politycznie, otwartą na osoby o różnym światopoglądzie.

Rozdział II
Finanse Koła

§ 6

Środkami finansowymi Koła są: środki materialne uzyskane od organów uczelni, darowizny oraz inne środki uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Cele i zadania Koła

§ 7

Celami KNK są:
1) stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań z zakresu kognitywistyki,
2) prowadzenie działalności naukowo – badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, projekcji / prezentacji, warsztatów itp.),
3) kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie: wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych,
4) prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu w Białymstoku,
5) współpraca z organizacjami studenckimi Uniwersytetu w Białymstoku i z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

§ 8

Koło realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach, debatach, projektach badawczych, projekcjach/prezentacjach, warsztatach itp. z zakresu kognitywistyki,
2) udostępnianie i publikowanie:
a) raportów z badań członków Koła,
b) wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub zespołową działalnością członków Koła.

Rozdział IV
Członkostwo w Kole.
Prawa i obowiązki członków

§ 9

Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student i nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku zainteresowany problematyką zagadnień kognitywistyki, który złoży do Prezesa KNK lub Opiekuna Koła deklarację członkowską.

§ 10

Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską.

§ 11

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka z Koła po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Koła,
2) wykluczenia decyzją Zarządu Koła w drodze uchwały z uzasadnieniem, po zasięgnięciu opinii Opiekuna Naukowego,
3) ukończenia studiów,
4) skreślenia z listy studentów.

§ 12

Członkowie Koła mają prawo:
1) brania biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Koła,
2) udziału w pracach Koła,
3) uzyskiwania informacji na temat działalności Koła,
4) zgłaszania wniosków, opinii, postulatów do Zarządu Koła.

§ 13

Każdy członek KNK ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Zaświadczenie wystawia i podpisuje Prezes lub Opiekun Koła.

§ 14

Członkowie Koła mają obowiązek:
1) brać czynny i stały udział w działalności KNK,
2) przestrzegać Statutu i uchwał władz Koła
3) każdego roku potwierdzać swoje członkostwo w Kole na zasadach ustalonych przez Zarząd KNK,
4) dbać o dobre imię Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdział V
Władze Koła

§ 15

1. Władzami KNK są:
1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła.
2. Kadencja Zarządu trwa rok.
3. Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków

§ 16

1. Najwyższą władzą KNK jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie podejmuje decyzje dotyczące KNK zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków KNK.
3. Walne Zebranie zbiera się co najmniej raz na semestr.
4. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy Prezes KNK lub inna osoba wyznaczona przez Prezesa KNK spośród członków Zarządu.
5. Walne Zebranie może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Prezesa KNK lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
6. Walne Zebranie jest zwoływane przez Przewodniczącego przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 17

Zarząd Koła stanowią:
1) Prezes,
2) Wiceprezes,
3) Dwóch Członków Zarządu.

§ 18

Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Koła,
2) przedstawianie sprawozdania z działalnością Koła władzom uczelni,
3) decydowanie o przynależności KNK do organizacji krajowych i międzynarodowych,
4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
6) realizacja uchwał Walnego Zebrania.

§ 19

W zebraniach Zarządu Koła mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego, inne osoby.

§ 20

Zainteresowani mogą w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd odwołać się do Walnego Zebrania.

§ 21

W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji w trakcie trwania jego kadencji, wyboru nowego Przewodniczącego dokonuje się na Walnym Zebraniu zwołanym w ciągu 2 tygodni od dnia zaistnienia sytuacji.

§ 22

Wyboru Zarządu Koła dokonuje Walne Zebranie na posiedzeniu zwołanym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 23

Do obowiązków Prezesa należy:
1) ustalanie terminów cyklicznych spotkań członków Koła,
2) przewodniczenie obradom Walnego Zebrania,
3) reprezentowanie KNK na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) kierowanie realizacją programu pracy Koła,
5) prowadzenie korespondencji drogą tradycyjną i elektroniczną,
6) sporządzanie protokołów z posiedzeń Koła,
7) prowadzenie ewidencji członków Koła,
8) sprawowanie pieczy nad finansami Koła,
9) prowadzenie dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie kontroli finansów Koła.

§ 24

Do kompetencji Wiceprezesa należy:
1) wspieranie Prezesa,
2) kierowanie działalnością Koła w przypadku nieobecności Prezesa,
3) reprezentowanie KNK na zewnątrz.

§ 25

Do kompetencji Członka Zarządu należy:
1) wspieranie Prezesa i Wiceprezesa.

§ 26

Prezes może rozszerzyć kompetencje i obowiązki członków Zarządu.

Rozdział VI
Działania Koła Naukowego Kognitywistów

§ 27

1. Koło realizując swoje cele prowadzi przedsięwzięcia dotyczące zagadnień wchodzących w skład kognitywistyki, zwane dalej projektami.
2. Propozycje projektu ma prawo na zebraniu składać każdy członek Koła. Zarząd Koła zatwierdza projekt.
3. Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi cały zespół podejmujący się jego realizacji.
4. Pracami zespołu kieruje koordynator projektu, którym może zostać inicjator lub inna osoba wyrażająca chęć kierowania danym projektem.
5. W projekcie może uczestniczyć każdy członek KNK, jak i każda inna osoba wyrażająca wolę współpracy. Dobór osób pozostaje w kwestii osoby koordynującej.
6. Koordynator zobowiązany jest na zebraniach informować o przygotowaniach, przebiegu i efekcie końcowym przeprowadzanego projektu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 28

1. Zmiana Statutu Koła lub rozwiązanie Koła może nastąpić z inicjatywy Zarządu Koła, 1/3 członków Koła lub Opiekuna Naukowego.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków KNK.
3. Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:
1) Opiekun Koła,
2) Zarząd Koła,
3) co najmniej 1/3 członków KNK.

§ 29

Statut Koła wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017. Tego dnia traci ważność poprzedni Statut.