Statut KNK

Statut

Koła Naukowego Kognitywistów

Uniwersytetu w Białymstoku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Koło Naukowe Kognitywistów (zwane dalej „KNK” lub „Kołem”) jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku.

§ 2

Koło działa na podstawie niniejszego Statutu w sposób niesprzeczny z aktualnie obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.

§ 3

Opiekun koła dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności koła.

§ 4

Koło może być członkiem stowarzyszeń naukowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 5

Koło jest organizacją niezależną politycznie, otwartą na osoby o różnym światopoglądzie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła

§ 6

 

Celami KNK są:

 • stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań z zakresu kognitywistyki,
 • prowadzenie działalności naukowo – badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, projekcji/prezentacji, warsztatów itp.),
 • kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie: wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu w Białymstoku,
 • współpraca z organizacjami studenckimi Uniwersytetu w Białymstoku i z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

§ 7

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację i uczestnictwo w seminariach, konferencjach, debatach, projektach badawczych, projekcjach/prezentacjach, warsztatach itp. z zakresu kognitywistyki,
 • udostępnianie i publikowanie:
  1. raportów z badań członków Koła,
  2. wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub zespołową działalnością członków Koła.

Rozdział III

Członkostwo w Kole.

Prawa i obowiązki członków

§ 8

Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Uniwersytetu w Białymstoku zainteresowany problematyką zagadnień kognitywistyki, który złoży do Prezesa KNK lub Opiekuna Koła deklarację członkowską.

§ 9

Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską.

§ 10

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia członka z Koła po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Koła,
 • wykluczenia decyzją Zarządu Koła w drodze uchwały z uzasadnieniem, po zasięgnięciu opinii Opiekuna Naukowego,
 • ukończenia studiów i niekontynuowanie ich na wyższym stopniu,
 • skreślenia z listy studentów,
 • śmierć Członka.

§ 11

Członkowie Koła mają prawo:

 • brania biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Koła,
 • udziału w pracach Koła,
 • uzyskiwania informacji na temat działalności Koła,
 • zgłaszania wniosków, opinii, postulatów do Zarządu Koła.

§ 12

Każdy członek KNK ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o swojej działalności w Kole. Zaświadczenie wystawia i podpisuje Prezes lub Opiekun Koła.

§ 13

Członkowie Koła mają obowiązek:

 • brać czynny i stały udział w działalności KNK,
 • przestrzegać Statutu i uchwał władz Koła
 • każdego roku potwierdzać swoje członkostwo w Kole na zasadach ustalonych przez Zarząd KNK,
 • dbać o dobre imię Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Rozdział V

Władze Koła

Finanse, środki materialne i niematerialne

§ 14

 1. Działalność́ KNK jest finansowana ze środków materialnych uzyskanych zgodnie z przepisami prawa.
 2. Środki finansowe KNK mogą̨ być́ użyte na zadania zgodne z celem ich pozyskania.

§ 15

 1. Środkami finansowymi KNK dysponuje Zarząd.
 2. Zarząd KNK ponosi odpowiedzialność́ za właściwe wydatkowanie oraz rozliczanie pozyskanych środków finansowych.

§ 16

W przypadku uzyskania przez KNK prawa posiadania lub użytkowania środków materialnych innych niż finansowe, nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem i zabezpieczeniem należy do Zarządu KNK.

§ 17

Zarząd KNK jest zobowiązany do dbałości o środki niematerialne będące w posiadaniu lub użytkowaniu koła, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania własności intelektualnej.

 

Rozdział V

Władze Koła

§ 18

 1. Władzami KNK są:
  • Walne Zgromadzenie Członków Koła,
  • Zarząd Koła.
 2. Kadencja Zarządu trwa rok.
 3. Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków

§ 19

 1. Najwyższą władzą KNK jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące KNK zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków KNK.
 3. Walne Zebranie zbiera się co najmniej raz na semestr.
 4. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes KNK lub inna osoba wyznaczona przez Prezesa KNK spośród członków Zarządu.
 5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Prezesa KNK lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
 6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 20

Zarząd Koła stanowią:

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes,
 3. Dwóch Członków Zarządu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Koła,
 2. przedstawianie sprawozdania z działalnością Koła władzom uczelni,
 3. decydowanie o przynależności KNK do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła,
 6. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22

W zebraniach Zarządu Koła mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego, inne osoby.

§ 23

Zainteresowani mogą w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd odwołać się do Walnego Zebrania.

§ 24

W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji w trakcie trwania jego kadencji, wyboru nowego Przewodniczącego dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w ciągu 2 tygodni od dnia zaistnienia sytuacji.

§ 25

Wyboru Zarządu Koła dokonuje Walne Zgromadzenie na posiedzeniu zwołanym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 26

Do obowiązków Prezesa należy:

 1. ustalanie terminów cyklicznych spotkań członków Koła,
 2. przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenie,
 3. reprezentowanie KNK na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. kierowanie realizacją programu pracy Koła,
 5. prowadzenie korespondencji drogą tradycyjną i elektroniczną,
 6. sporządzanie protokołów z posiedzeń Koła,
 7. prowadzenie ewidencji członków Koła,
 8. sprawowanie pieczy nad finansami Koła,
 9. prowadzenie dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie kontroli finansów Koła.

§ 27

Do kompetencji Wiceprezesa należy:

 1. wspieranie Prezesa,
 2. kierowanie działalnością Koła w przypadku nieobecności Prezesa,
 3. reprezentowanie KNK na zewnątrz.

§ 28

Do kompetencji Członka Zarządu należy:

 1. wspieranie Prezesa i Wiceprezesa.

§ 29

Prezes może rozszerzyć kompetencje i obowiązki członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Działania Koła Naukowego Kognitywistów

§ 30

 1. Koło realizując swoje cele prowadzi przedsięwzięcia dotyczące zagadnień wchodzących w skład kognitywistyki, zwane dalej projektami.
 2. Propozycje projektu ma prawo na zebraniu składać każdy członek Koła. Zarząd Koła zatwierdza projekt.
 3. Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi cały zespół podejmujący się jego realizacji.
 4. Pracami zespołu kieruje koordynator projektu, którym może zostać inicjator lub inna osoba wyrażająca chęć kierowania danym projektem.
 5. W projekcie może uczestniczyć każdy członek KNK, jak i każda inna osoba wyrażająca wolę współpracy. Dobór osób pozostaje w kwestii osoby koordynującej.
 6. Koordynator zobowiązany jest na zebraniach informować o przygotowaniach, przebiegu i efekcie końcowym przeprowadzanego projektu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Zmiana Statutu Koła lub rozwiązanie Koła może nastąpić z inicjatywy Zarządu Koła, 1/3 członków Koła lub Opiekuna Naukowego.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Koła podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków KNK.
 3. Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:
  • Opiekun Koła,
  • Zarząd Koła,
  • co najmniej 1/3 członków KNK.

§ 32

Statut Koła wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022. Tego dnia traci ważność poprzedni Statut.